ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเวียงสระ : เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 : โทรศัพท์ 0 7736 6777 โทรสาร 0 7736 6700 Email : wsc@coj.go.th

ศาลจังหวัดเวียงสระ จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน”ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐


          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐ นายกฤษดา  ทุ่งโชคชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ มอบหมายให้นายพรเทพ  วิริยพันธุ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเวียงสระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน”ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐    โดยมีนายพนมกร  รุยันต์เฟื่องชัย  นิติกรปฏิบัติการ ตัวแทนจากศาลจังหวัดเวียงสระ  นายวสุชาติ  เพชรทอง และนายสิทธิพงค์  คงจันทร์  ตัวแทนจากสภาทนายความจังหวัดเวียงสระ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้กฎหมายประเภทต่างๆ รวมทั้งสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองตามหลักนิติธรรมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  ณ โรงเรียนพระแสงวิทยา  อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


เอกสารแนบ