ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเวียงสระ : เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 : โทรศัพท์ 0 7736 6777 โทรสาร 0 7736 6700 Email : wsc@coj.go.th

ศาลจังหวัดเวียงสระจัดโครงการ “ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐”


              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ศาลจังหวัดเวียงสระจัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” โดยมีนายกฤษดา  ทุ่งโชคชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ เป็นประธานในพิธี  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา  นายพรเทพ  วิริยพันธ์             ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเวียงสระ อภิปราย“ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดเวียงสระและนายปัญญวัฒน์ สนใจ ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดเวียงสระบรรยายหัวข้อ “กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดเวียงสระ” ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบแบบแผน สภาพปัญหาในการปฏิบัติงานระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลจังหวัดเวียงสระ เข้าร่วมโครงการฯ ณ วิภาวดีแกรนด์บอลรูม ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                          


เอกสารแนบ