ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเวียงสระ : เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 : โทรศัพท์ 0 7736 6777 โทรสาร 0 7736 6700 Email : wsc@coj.go.th

ศาลจังหวัดเวียงสระจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปี 2559 กิจกรรมที่ 1 ?ส่งเสริมการพัฒนาระบบงาน และพัฒนาศักยภาพข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้างเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน?


             ศาลจังหวัดเวียงสระจัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปี  2559  กิจกรรมที่ 1 “ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการบังคับคดีผู้ประกัน” โดยมีนายกฤษดา  ทุ่งโชคชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งศาลจังหวัดเวียงสระได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ทราบถึงวิธีการปล่อยชั่วคราว ขั้นตอนการบังคับคดีตามตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119  ที่แก้ไขใหม่และสรุปปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการบังคับคดีผู้ประกัน  ครั้งที่ 1 วันที่  25  กรกฎาคม  2560  หัวข้อ  “การปล่อยตัวชั่วคราวและขั้นตอนการบังคับคดีผู้ประกัน”  โดยนางสาวมาลาทิพย์ โพธิ์โพ้น  นิติกรชำนาญการ  และนายพนมกร  รุยันต์เพื่องชัย  นิติกรปฏิบัติการ   ครั้งที่ 2  วันที่  2  กรกฎาคม  2560 หัวข้อ  “การบังคับคดีผู้ประกันตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119  ที่แก้ไขใหม่” โดยนายชาญฤทธิ์  เหล่าสุวรรณ  ผู้พิพากษาประจำศาลช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเวียงสระ  หัวข้อ“สรุปปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการบังคับคดีผู้ประกันตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา119 ที่แก้ไขใหม่”  โดยนางอุไรวรรณ  จันทร์หงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดเวียงสระ  ณ ห้องประชุมชั้น 2   ศาลจังหวัดเวียงสระ  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   


เอกสารแนบ