ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดเวียงสระ : เลขที่ 333 หมู่ 5 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 : โทรศัพท์ 0 7736 6777 โทรสาร 0 7736 6700 Email : wsc@coj.go.th

ศาลจังหวัดเวียงสระร่วมพิธีพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2560


        เมื่อวันอังคารที่  4  กรกฎาคม   ๒๕๖๐ นายกฤษดา  ทุ่งโชคชัย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ มอบหมายให้นายพรเทพ  วิริยพันธ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเวียงสระ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างประจำศาลจังหวัดเวียงสระ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ประจำปี  2560  ณ โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 ตำบลลำพูน  อำเภอบ้านนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   


เอกสารแนบ